Allmänna villkor

1. Allmänt

De allmänna villkoren är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och i samband med ordererkännande accepterade av köparen. Köparens inköpsvillkor gäller ej.

2. Produkter

I katalogen angivna storlekar är ungerfärliga, förändringar kan förekomma. Angivna tryckstorlekar är inte alltid de maximala. Varorna i katalogen kan genomgå förändring vad avser material, färg, design, teknisk beskaffenhet, förpackning såväl som förpackningsstorlek. Samtliga dessa förändringar utgör ej grund för reklamation, även om skillnader kan förekomma i en och samma leverans.

3. Prover

Prover krediteras ej. Kostnad för prover av ringa värde ackumuleras och samfaktureras med andra prover eller beställningar.

4. Packning efter tryck

Artiklar som är packade i papper/plastpåse och kartong, blir efter tryck packade direkt i kartong.

5. Original

Tryckprislistan är endast tillämplig när original erhålles i format, vektoriserad EPS.
Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma.

6. Korrektur

Färg på produkt och tryck kan avvika från det presenterade digitala korrekturet. Framförallt är det inte möjligt att med större exakthet visa effekterna av lasergravyr.
Är produkten tillverkad av:
-mässing, blir gravyren gulaktig
-aluminium, blir gravyren närmast vit

7. Antal

Rätten förbehålls att leverera i hela innerförpackningar. Vid tryck kan under-/överleverans /- 10% ske.
För att undvika underleverans måste därför beställningen utökas med 10%.

8. Försäljningspriser

Samtliga priser gäller exkl. moms och tryckkostnader om inte annat angivits. Vi reserverar oss för tryckfel, valutaförändringar och andra prispåverkande faktorer som kan inverka på priset och som är utanför vår kontroll. Priser kan då höjas på inneliggande order.

9. Ordererkännande

Om inte ordererkännandet är godkänt i sin helhet ska besvär inkomma skriftligt till oss inom tre dagar.

10. Betalningsvillkor

30 dagar netto efter godkänd kreditprövning. Fr.o.m. fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 2,0 % per månad.

11. Annullering

Order som annulleras efter det att varorna sänts till tryckeri kommer att returneras till centrallagret i Tyskland på köparens bekostnad. Vid större order tillkommer dessutom fraktkostnaden mellan centrallagret och tryckeriet. Kostnaden för hantering utgör 20% av varuvärdet.

12. Leveransbestämmelser om inga andra avtal föreligger

Alla leveranser är ex works.
Macma ansvarar ej för bräckage eller annan transportskada som kan uppkomma. Om skadan uppstår under transporten ska detta omedelbart anmälas till ansvarig transportör för rättelse.
Skadeanmälan ska ifyllas till fraktaren.

13. Leveranstider

Till och inom Sverige skickas varorna vanligtvis med DHL. DHL lämnar inga garantier för när varorna når mottagaren. Utlovade leveranstider räknas från tidpunkten när alla nödvändiga uppgifter har erhållits. Vid expressleveranser till och inom Sverige skickas varorna med TNT. TNT beräknar leveranstiden till 1-3 dagar beroende på leveransadress . När omgående leverans önskas förbehåller vi oss rätten till delleverans. Köparen står för fraktkostnad avseende delleveranserna. Till Norge skickas varorna vanligtvis först till Sverige och sedan med TNT. Leveranstiden för varor med tryck är 2-5 dagar (transporten utgår från Göteborg). Leveranstiden för otryckta varor, eller varor med lasergravyr är 4-8 arbetsdagar från det att varorna skickas (transporten utgår från Tyskland med transit i Göteborg).

14. Returer av felaktiga varor

Felaktiga varor skall aldrig returneras utan att Ni först kontaktar oss för instruktioner om vart godset skall skickas. Köparen står för kostnad för returfrakten till anvisat land/ort.

15. Reklamation

Varorna är i allmänhet massproducerade och köparen får räkna med att dessa slits fort och att upp till tre procent felaktiga artiklar inte är grund till kreditering eller retur av helt parti.
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om fel (reklamation). Fel, som märks eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare ska reklameras inom tre dagar. Om varor trycks av tredje part upphör all garanti. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte inom två månader från varans emottagande, förloras rätten att åberopa felet.

16. Säljarens ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av köpesumman. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det ha förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara. För skada genom indirekt förlust är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.
Befrielsegrunder:
Säljaren har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständigheter utanför säljarens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos säljaren eller leverantören eller annat av säljaren icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att säljaren utan dröjsmål underrättar köparen om att befrielsegrundande omständighet inträffat. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt första stycket, får köpet hävas till den del dess fullgörande hindras. Vid sådan hävning får ytterligare påföljd ej göras gällande. I den mån annat inte följer av dessa leveransbestämmelser, av avtalet i övrigt, tillämpas Köplagen (1990:931).


2013-09-10